Δεσμοποιημένες υπηρεσίες ΥΦΑ

Εκφόρτωση αποθήκευση και αεριοποίηση ΥΦΑ

Η Δεσμοποιημένη Υπηρεσία περιλαμβάνει την πρόσδεση, εκφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και αεριοποίηση ΥΦΑ με συγκεκριμένο ρυθμό και με μέγιστη περίοδο προσωρινή αποθήκευσης έως και 20 ημέρες (με την επιφύλαξη της Συμφωνίας που θα υπογραφεί ανάμεσα σε Χρήστες ΥΦΑ και ΑΣΦΑ Διώρυγα Gas σχετικά με διαχείριση αποθέματος και ημερήσιας δυναμικότητας αεριοποίησης ΥΦΑ (TICA)).

Διάρκεια υπηρεσιών: ίση ή μεγαλύτερη του ενός έτους και έως 25 έτη

Βραχυπρόθεσμες Υπηρεσίες (Spot): Οι ημέρες εκφόρτωσης ΥΦΑ (ή χρονοθυρίδες ΥΦΑ) που δεν δεσμεύτηκαν από Χρήστη ΥΦΑ κατά τη διαδικασία της μακροχρόνιας δέσμευσης θα είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του έτους ενώ επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την ικανοποίηση των spot αιτημάτων. Η μέγιστη περίοδος προσωρινής αποθήκευσης τίθεται έως και 20 ημέρες (με την επιφύλαξη της Συμφωνίας που θα υπογραφεί ανάμεσα σε Χρήστες ΥΦΑ και ΑΣΦΑ Διώρυγα Gas σχετικά με διαχείριση αποθέματος και ημερήσιας δυναμικότητας αεριοποίησης ΥΦΑ (TICA)).

Ο οριστικός μηχανισμός δέσμευσης Δεσμοποιημένων Υπηρεσιών σε μακροχρόνια και βραχυχρόνια βάση θα προβλέπεται στον Κώδικα ΑΣΦΑ Διώρυγα Gas ο οποίος θα καταρτισθεί από την Διώρυγα Gas S.A. και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τουλάχιστον ένα έτος πριν από την εμπορική λειτουργία του τερματικού.