Την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 η Διώρυγα Gas υπέβαλε Αίτηση Εξαίρεσης που υπέβαλε η Διώρυγα Gas S.A. στην Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Construction
3 hours ago
977 days ago

Η Διώρυγα Gas υπέβαλε την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 αίτηση εξαίρεσης από τις διατάξεις των άρθρων 32, 33 και 41 παράγραφοι 6, 8 και 10 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 της ίδιας οδηγίας.

Παράλληλα, η Διώρυγα Gas έχει υποβάλει στη ΡΑΕ τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας του Διώρυγα Gas προκειμένου να διενεργηθεί Market Test, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 6 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.