Πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών στο Market Test

540 days ago

Στις 27/10/2022 εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ η Πρόσκληση Δέσμευσης Δυναμικότητας και τα συνοδά κείμενα για τη διεξαγωγή της φάσης της υποβολής δεσμευτικών προσφορών από ενδιαφερόμενους χρήστες της υποδομής FSRU, που αναπτύσσει και υλοποιεί η Διώρυγα Gas A.E., 100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ).

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών έχουν τόσο οι εταιρείες που συμμετείχαν στην πρώτη μη δεσμευτική φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2022, όσο και αυτές που δε συμμετείχαν, πάντα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κείμενο των Κατευθυντηρίων Γραμμών (προσβάσιμο εδώ).

Ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Εγγραφής (προσβάσιμο εδώ), οι συμμετέχοντες στη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών παραλαμβάνουν την Πρόσκληση Δέσμευσης Δυναμικότητας και τα συνοδά κείμενα τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, στοιχεία για τα προσφερόμενα προϊόντα και τους κανόνες κατανομής δυναμικότητας, υπόδειγμα της εγγύησης συμμετοχής, τη Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας, το ενδεικτικό τιμολόγιο και την εκτιμώμενη Ημερομηνίας Έναρξης Λειτουργίας του ΑΣΦΑ Διώρυγα Gas.

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για όλους τους συμμετέχοντες είναι η 15η Δεκεμβρίου 2022.

Οι δεσμευτικές προσφορές για την εξασφάλιση δυναμικότητας στην υποδομή της Διώρυγα Gas αναμένεται να αναδείξουν τη σπουδαιότητα της εν λόγω υποδομής στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής σε ανταγωνιστικές τιμές και χωρίς γεωπολιτικούς περιορισμούς.